GM - Creole

Language guide for creole speakers: Ref

English Creole French
a, an ein
affaire zafè
afraid gen pè
air l’air
all tout
alone séls
already déja
always touhou
amuse misé
another en n’aut
answer réponn
ant fourmi
any oken
apple despomm
april avriy
arrive rive
ask monde
at the home of coté
at the same time en mem tan
autumn lotonn
back (of body) do
bayou bayou
be called pele
because paske
bed lit
beer
before devan
begin komanse
behind derye
believ krwa
below enba
beside ora
better mye
bird zozo
black blank
blood disang
blue ble
book liv
born nen
boss bos
bottom fond
boy garson
branch branch
bread dipen
bridge pont
bring porté
brother frè
bull toro
burn brile
but me
butcher biche
buy achte
buzzard kalenkro
cabbage deschou
cabin kabonn
can v. ka, kap, kapab
cat gato
chair lachès
change v chanje
child piti
choose chwasi
church leglis
circle serkle
climb down desonn
close freme
cold ( I am) gen frèt
cold (it is) fè frét
cold frèt
come vini
continue kontinye
counsel v konseye
count v. konte
crocodile krokodi
crown kouronn
cry ele
cry plere
dance v danse
daughter fiy
day jou
dead mouri
decide deside
defend defonn
depart soti
devil djab
die from kreve
dinner dinin
do
dog chen
door laport
drink bwa
drive v kondwi
each chaken
each chaken
ear zorey
early bonè
earth
eat manje
egg dese
evening swa
eyes zye
family fonmiy
fat gro
father popa
fear
feather laplim
fill renpli
find trouve
finger dwat
fire dife
first premye
flood lagrando
flour lafarin
fly vole
for pou
forget bilye
fortune fortin
four kat
fresh frech
friend lami
fun fonn
gallon gelon
get up leve
giant jean
give donn
go ale
go in rentre
goat kabri
good lord bondje
grass deserb
grasshopper sigal
green vèr
grill v griye
ground later
guy, fellow (black) nèg
hand lamen
happy kontan
hard dir
have gen
he li
head latet
here isit
here is ga (isit)
hit batt
hot cho
house lameson
how much konmyen
hungry gen fem
I mo
if si
imbecile kouiyon
in ara
in dan
innocent inosan
interest (bank) linterev
invent vente
invite vite
it li
it is se
just jis
key kle
kill tschwe
king rwa
kitchen kisin
knife couto
know konnen
lamp lalamp
late ta
later pli ta
laugh v ri
lay kouche
lead v kondwi
leave (not take) kite
leave parti
let lese
lick liche
light limyè
lip babin
listen to koute
live vive
long time longtan
look for cheche
lose perde
love lem
man nomm
marry marye
master met
maybe petet
me mwen
meat lavyonn
middle milye
milk dile
mine pro. mokyenn (motchen)
mistake mistek
moment maman
money largan
more pli
morning matin
mother moman
mouth ladjèl
must
near ora
near proch
need bezwan
never jamen
new nouvo
night nwit
no longer pli
noise dibri
noon midi
not pa
not even yenk
nothing (ne…rien) pa…aryen
now astè
nude ni
odor odè
of omitted
often souvan
ogre ogre
old vye
on an
on si
one pro. moun
only nek
oven stov
pain pèn
parole parol
path chimin
pay paye
person boug
place plas
pocket poch
poor pov
prairie pleri
principal (bank) prinsipal
prison prison
purple vyole
put mete
quickly vit
rain lapli
red rouj
resemble sonble
rest repose
rest reste
return v revini
right, to be gen rezon
run kouri
sack sak
sad trist
say di
see wa
self mem
send voye
smell senti
serve servi
set to (doing) pronn
shape lafigi
she li
shit krot
sick malad
since depi
sing chante
sister
skinny megri
sky syel
sleep dromi
small ti
smart smat
so (this much) afors
some kèk
someone kek-en
something kichos
speak parle
spring prentan
still ankor
stomach lestomak
stop rete
story listwa
strong fort
stupide bet
subject sije
sugar cane deskon
summer lete
sun solè
supper soupe
swamp swampè
table latab
tell (a story) konte
ten dis
thank mersi
that sa
then sa fè
there is enna
there is in enna
they ye
thing kichos
think panse
three twa
throw jete
tiger tig
time fwa
to omitted
to be omitted before adjective,
ye – in simple questions,
se – between
today jordi
together ensomn
tomorrow demen
tongue lalang
touch touche
toward kote
trap trape
travel voyoje
tree narb
tremmble tronble
true vrè
try v seye
two de
umbrella lonbrey
under onba
understand konpronn
unhappy malere
until jiska
very byen
voice lavwa
wait for tonn
walk marche
wall mir
warehouse magazin
was te
wash lave
watch v garde
water dolo
we nou
week smen
what sa
what kisa
when kann
which kel
while pandan
white blan
who ki
why kofè
will be sa
wine divin
winter livè
wish v. ole
with vek
without san
wolf lou
woman fom
work v travay
would be
year lonnen
yellow jòn
yes we
yesterday
you (pl) vou
you (sing) to
young jen

GM - Creole

Greater North American Wasteland dhin